Sveshnikov Victor Mitrofanovich

birthday: 9/27/1947

Additional information
 
 e-mail:  victor@lapasrv.sscc.ru
 work phone:   (3832)332-41-58